Eş Durumu (Özür Grubu Aile Birliği) Tayini İçin Gerekli Belgeler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan görev yapan öğretmenler Ağustos ve Ocak aylarından eşlerinin bulundukları ev adresi ve iş adresini yer göstererek tayin isteyebilirler. Her tayin dönemi yayınlanan kılavuzdaki şartları karşılayan öğretmenler tayin istemeye hak kazanırlar. Bu yazımızda eş durumu tayinine inceliyoruz.

Her tayin döneminde aile birliğine bağlı olarak gerçekleşecek yer değiştirmelerin tarihleri değişir. Aşağıda 2020 yılına ait bir yer değiştirme takvimi verilmiştir. Güncel takvimler; personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanır.

Geçmiş yıllara ait bir yer değiştirme takvimi

Eşiniz öğretmen veya devlete bağlı personel ise (aşağıdaki listeden biriyse)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

Gerekli belgeler: 

Yanına tayin istenecek eşin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. Ayrıca eşin e-devletten alınmış ikametgah belgesini de temin etmeniz, bazı durumlarda gerekebilir. Eşiniz henüz kamu görevine başlamadıysa birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilir.

Eşiniz kamu personeli değilse (özel sektör sigortalıysa veya baroya kayıtlıysa)

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

Gerekli Belgeler:

-Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
-Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
-Eşin birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
-İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri
yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer
şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan
alacakları belge istenecektir.

l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

Gerekli belgeler:

-Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
-Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge
istenecektir.

Yukarıda yer verilen meslek gruplarının şartlarını karşılayan eşlerin ikametgah adresi ve iş adresine tayin istenebilir. Ancak her yıl tayin döneminde yayınlanan kılavuzda; “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar”a dikkat edilmesi gerekir. Bu hususlar dönem dönem güncellenmektedir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna,
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve
“şifre” ile ulaşılabilecektir. Çoğunlukla Mebbis’ten yapılmaktadır.

2. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin
belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek
zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta,
telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden
öğretmenler sorumludur.

3. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar
elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak
başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu
reddedilecektir. Belgelerde elektronik imza kabul edilmektedir.

4. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme
yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

5. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün
onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde
onaylanacaktır. Yine de Mebbis ekranından tercih yapıp onay verdikten sonra müdürünüze bildiriniz.

6. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye
alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi
gerekmektedir. Yer değiştirme tercihlerinize onay verdikten sonra onayın iptalini isterseniz okul müdürünüze ulaşınız.

7. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

8. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel  bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

9. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

Eş durumu tayini başvuru süreci

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacaktır. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer
değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi
http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.  Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir. Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak tercihler doğrultusunda yapılan atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin
bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

Eş durumu tayini tercih süreci

a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek
işaretlenmeyecektir.  Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri
halinde aylıksız izin kullanabilecektir.

b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler,
mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)
tercihte bulunabilecektir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile
Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri,
ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu
yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin
içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca
mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler
dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu
yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri
herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim
kurumlarını tercih edebilecektir.

c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri
Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel
sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine
atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Hakkında esgec.com

Check Also

Brawl Stars Kill You (ᵏⁱˡˡᵧₒᵤ) Nasıl Yazılır? 2021

Brawl Stars Kill You Nasıl Yazılır? soruları oyuncuların isimlerini şekilli hale getirmek istediklerinde sordukları sorular …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir